9 lutego 2011

Przestrzeganie praw dziecka

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego

 

Rzecznik Praw Dziecka przekazał wszystkim kuratorom oświaty informację o wpływających do jego Urzędu licznych sprawach dotyczących naruszania praw dziecka wynikających z ochrony jego danych osobowych. Rzecznik Praw Dziecka często proszony jest o interwencję w przypadkach publicznego ujawniania, np. na zebraniu z rodzicami,  informacji o chorobie dziecka, czy też  przekazywania przez szkoły informacji osobom prawnym lub fizycznym reklamującym się jako rzecznicy praw ucznia lub rzecznicy praw rodziców.

 

Przetwarzanie, w tym udostępnianie, danych osobowych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół odbywać się powinno w trybie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

W związku z powyższym przypominam o bezwzględnej konieczności przestrzegania przepisów powyższych dokumentów prawnych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r.

 

Z poważaniem

Lubuski Wicekurator Oświaty

/-/ Radosław Wróblewski

 

 

Załączniki List Rzecznika Praw Dziecka

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa