9 lutego 2011

Przestrzeganie praw dziecka

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego

 

Rzecznik Praw Dziecka przekazał wszystkim kuratorom oświaty informację o wpływających do jego Urzędu licznych sprawach dotyczących naruszania praw dziecka wynikających z ochrony jego danych osobowych. Rzecznik Praw Dziecka często proszony jest o interwencję w przypadkach publicznego ujawniania, np. na zebraniu z rodzicami,  informacji o chorobie dziecka, czy też  przekazywania przez szkoły informacji osobom prawnym lub fizycznym reklamującym się jako rzecznicy praw ucznia lub rzecznicy praw rodziców.

 

Przetwarzanie, w tym udostępnianie, danych osobowych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół odbywać się powinno w trybie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

 

W związku z powyższym przypominam o bezwzględnej konieczności przestrzegania przepisów powyższych dokumentów prawnych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r.

 

Z poważaniem

Lubuski Wicekurator Oświaty

/-/ Radosław Wróblewski

 

 

Załączniki List Rzecznika Praw Dziecka