26 września 2012

Projekt „Przedsiębiorcze szkoły”

przedsiebiorcze-szkolyProjekt „Przedsiębiorcze szkoły” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe na podstawie umowy nr UDA.POKL.03.03.04-00-079/10-00.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy z obszaru szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Projekt zakłada wprowadzenie do programu nauczania Podstaw przedsiębiorczości oraz Ekonomii w praktyce innowacyjnych narzędzi dydaktycznych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 

Prowadzący zajęcia z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do materiałów opracowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcze szkoły” poprzez rejestrację na stronie projektu lub kontakt z biurem projektu.

 

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej www.przedsiebiorczeszkoly.pl