21 czerwca 2017

Projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” realizuje projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Ich oferta edukacyjna ma przyczynić się do aktywizacji osób dorosłych oraz rozwoju ich kompetencji przydatnych na rynku pracy (tj. kompetencji kluczowych).

Aktualnie trwa nabór wniosków w konkursie grantowym. Zapraszamy organy prowadzące szkoły do udziału w konkursie w ramach projektu i zgłaszanie szkół, które chcą uruchomić w swoich placówkach LOWE z myślą o wspieraniu w rozwoju osób dorosłych. Wyłonione w trakcie konkursu szkoły otrzymają granty na uruchomienie i funkcjonowanie LOWE.

Korzyści dla szkoły wynikające z udziału w projekcie:

  • pozyskanie grantu na utworzenie i funkcjonowanie LOWE w szkole,
  • rozszerzenie oferty szkoły o zajęcia edukacyjne dla dorosłych,
  • wspieranie w rozwoju dorosłych – szczególnie słabiej wykształconych, oddalonych od rynku pracy,
  • rozwój kadry poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach wsparcia zapewnionych przez Grantodawcę,
  • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych,
  • poszerzenie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, itp.,
  • wzmocnienie potencjału szkoły,
  • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
  • budowanie wizerunku szkoły jako animatora działań edukacyjnych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27.06.2017.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://www.snh.pwr.edu.pl/3541415,141.dhtml