10 marca 2020

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym, w którym strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii.

Sygnatariusze Porozumienia przygotowali materiał informacyjno-edukacyjny, które stanowić mogą pomoc dla dyrektorów szkół i placówek w realizowaniu skutecznych działań z profilaktyki narkomanii, a także przedstawiają zakres możliwego wsparcia ze strony sygnatariuszy Porozumienia. Materiały stanowią pomoc dla dyrektorów szkół i placówek w realizowaniu skutecznych działań z profilaktyki narkomanii i zawierają zakres możliwego wsparcia.  Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne powołają koordynatorów odpowiedzialnych za organizację współpracy ze szkołami w zakresie edukacji zdrowotnej.

Szczegółowe informacje w załączeniu

Załączniki