19 stycznia 2012

Procedura zamawiania podręczników dla uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego

§ 1. Podstawa prawna: art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

§ 2. Procedurę ustala się w celu ujednolicenia zasad zamawiania przez dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz niesłyszących i słabo słyszących.

 

§ 3. Procedura reguluje tryb składania zamówień na podręczniki i zakres odpowiedzialności dyrektorów szkół i placówek za sporządzenie zamówienia, a także osób potwierdzających je w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, zwanym dalej „Kuratorium”.

 

§ 4. Ustalone w procedurze zasady obowiązują dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego, a także pracowników Kuratorium posiadających upoważnienia Lubuskiego Kuratora Oświaty do weryfikowania i podpisywania zamówień.

 

§ 5. 1. Podręczniki do kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przygotowywane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, zwane dalej „Wydawnictwem”, na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciele i uczniowie otrzymują je bezpłatnie gdyż ich zakup jest całkowicie finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wydawnictwo wysyła książki do odbiorców na podstawie zamówień opatrzonych pieczątką szkoły i podpisem jej dyrektora oraz potwierdzonych przez Kuratorium. Koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo.

2. Na stronie internetowej Wydawnictwa, tj. www.wsip.com.pl, umieszczone są formularze zamówień podręczników dla:

 

1) uczniów upośledzonych w stopniu lekkim (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa);

2) uczniów niesłyszących (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa).

 

3. Zamówienia mogą składać wyłącznie szkoły, w których uczą się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, o której mowa w ust. 2.

4. Zamówione podręczniki muszą odpowiadać typowi szkoły oraz etapowi kształcenia uczniów.

5. Tryb realizacji zamówienia:

 

1) pobranie ze strony Wydawnictwa właściwego formularza zamówienia;
2) wypełnienie formularza – zamawiana liczba egzemplarzy powinna być
nie większa niż podana w zamówieniu liczba uczniów powiększona o dwa egzemplarze dla biblioteki szkolnej;
3) przesłanie wypełnionego formularza do Kuratorium wraz z pismem przewodnim, które powinno zawierać wykaz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów wg następującego  wzoru (w wykazie nie podaje się danych osobowych ucznia):

 

 

 

Nr ucznia

Nr orzeczenia ucznia i przez kogo wydane

Z uwagi na jaki typ niepełnosprawności wydano orzeczenie

Etap edukacyjny (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa)

Klasa, do której przeznaczone są zamawiane podręczniki

Uczeń 1

 

 

 

 

Uczeń 2

 

 

 

 

Uczeń 3

 

 

 

 

 

4) zweryfikowanie i podpisanie oraz opatrzenie pieczątką Kuratorium zamówienia, przez osoby upoważnione przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
5) przesłanie przez pracowników Kuratorium zamówienia do Wydawnictwa na adres: Telecentrum WSiP S.A. Pass, ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie.