28 stycznia 2020

Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Procedura wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek jest nowelizacją procedury wprowadzonej Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lutego
2019 r.

Zmiany w procedurze są nieznaczne i dotyczą:

  • podstawy prawnej;
  • 7, w którym wyraźniej zapisano, że przekształceniem szkoły lub placówki jest również tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z art.39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);
  • wprowadzenia § 6 – dotyczy organów prowadzących, które  w odpowiedzi na swój wniosek otrzymały postanowienie zawierające pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkoły. Organy te, proszone są o przekazanie LKO informacji, w terminie do 5 września danego roku kalendarzowego, o podjęciu uchwały w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkoły, przekazując w załączeniu jej kopię.

Załączniki