23 listopada 2018

„Próbne egzaminy zewnętrzne”

Gorzów Wlkp., 23 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa lubuskiego

Z uwagi na niepokojące sygnały dotyczące wpisywania do dzienników lekcyjnych ocen z przeprowadzanych testów w ramach „próbnych egzaminów zewnętrznych”, pragnę Państwu zwrócić uwagę, że egzaminy te pełnią przede wszystkim rolę  edukacyjną.  Wyniki, które uczniowie uzyskują służą przede wszystkim diagnozie na temat poziomu umiejętności i wiedzy uczniów oraz pozwalają na skorygowanie procesu przygotowania do odpowiedniego egzaminu.

Zgodnie z art. 44b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2018 poz. 1457, 1560) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Egzaminy próbne przeprowadzane są w różnych okresach roku szkolnego, także wtedy kiedy podstawa programowa nie została jeszcze w całości zrealizowana.

Nieuzasadnionym jest więc traktowanie wyniku z „egzaminu próbnego” jako elementu oceniania bieżącego. Przekładanie wyników na oceny oraz wpisywanie ich do dziennika lekcyjnego jest nieprawidłowe i nie powinno mieć miejsca.

Ewa Rawa

Lubuski Kurator Oświaty