2 października 2013

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli i edukatorów muzealnych

muzeum palac wilanow logoMuzeum Pałac w Wilanowie w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory – podejmującą problem edukacji muzealnej i jej korelacji z programami nauczania obowiązującymi w polskich szkołach.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach podstawy programowej nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych wprowadziło nowy przedmiot Historia i społeczeństwo. Skierowany jest on do uczniów, którzy nie wybrali historii jako przedmiotu maturalnego. Przewiduje on dowolność w wyborze wątków tematycznych, z  wyjątkiem obowiązkowego wątku tematycznego Ojczysty panteon, ojczyste spory.

 

Wprowadzenie zmian w systemie nauczania otwiera przed muzeami  dużą możliwość włączenia się w proces nauczania szkolnego. Muzea i szkoły mogą stworzyć wspólną ofertę programową dla zaprezentowania wydarzeń i postaci historycznych związanych z lokalną tradycją czy zasłużonych w tworzeniu historii Polski. Przestrzeń muzealna może i powinna służyć refleksji nad losem kraju i być przedmiotem sporów o nie zawsze łatwą ocenę postępowania naszych przodków. Szansą na to jest konstruowanie narracji wystawienniczych i programów edukacyjnych uwzględniających udział bohaterów historycznych, których działalność wymaga nie tylko upamiętnienia, ale powinna stanowić wzór do naśladowania w obecnych warunkach. Pozytywne oddziaływanie wzorów osobowych może być odnowione i twórczo wykorzystane w rozwoju społeczno-gospodarczym, dodatnio wpływając na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, podniesienie wartości kapitału społecznego i zdolności do pracy zespołowej. Analiza i dyskusja o dawnych sporach politycznych, dokonanych wyborach, zmianach obyczajowych, postępie w poznawaniu świata, rozwoju nauki umożliwi podniesie kompetencji poznawczych i zdolności rozumienia związków przyczynowo – skutkowych. 

 

Konferencja Historia w muzeum: Ojczysty panteon, ojczyste spory, pozwala wspólnie zastanawiać się nad możliwością korelacji edukacji szkolnej i muzealnej. Adresatami konferencji są nauczyciele historii szkół ponadgimnazjalnych i edukatorzy muzealni. Głównym celem  jest ukazanie możliwości realizacji podstawy programowej  z przedmiotu Historia i Społeczeństwo w oparciu o zasoby muzeów (materiały e-learningowe, scenariusze zajęć, lekcje muzealne, warsztaty, konkursy) i wykorzystaniu ich na zajęciach muzealnych i lekcjach prowadzonych w szkołach. Udział nauczycieli i edukatorów muzealnych pozwoli na wymianę wzajemnych doświadczeń i oczekiwań, oraz stworzy bazę pozwalająca budować indywidualne programy nauczania w ramach bloku Ojczysty panteon, ojczyste spory.

 

Cele szczegółowe konferencji:

– popularyzacja zasobów edukacyjnych muzeów wśród nauczycieli

– stymulowanie współpracy na rzecz opracowanie między muzealnych projektów w ramach programu Ojczysty panteon, ojczyste spory

– integrowanie środowiska nauczycieli i muzealników na rzecz właściwego dostosowania programów dla grup szkolnych w muzeach do oczekiwań tej grupy docelowej.

– wzajemna wymiana doświadczeń, określenie oczekiwań muzealników i nauczycieli, budowanie bazy dobrych praktyk

  

Udział w konferencji możliwy jest po uprzednim dokonaniu rezerwacji do dnia 25 października 2013 roku: tel. 22 842 07 95, e-mail: rezerwacja@wilanow-palac.pl

 

Zgłoszenia prezentacji muzealnej do sesji posterowej do 30 października 2013 roku.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Wojciechem Kalwatem na adres wkalwat@muzeum-wilanow.pl

  

PROGRAM KONFERENCJI:

SEMINARIUM Z UDZIAŁEM SPECJALISTÓW:

 Referaty:

(czas wystąpienia ok. 30 minut)

10.00 – 10.10 – Powitanie Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis

10.10 – 10.30 – prof. Jolanta Choińska – Mika (Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski) – Co to HiS? Co to ojczysty panteon?

10.30. – 10.50 – dr Renata Pater (Instytut Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński) – Muzea i edukacja szkolna.  Powrót do tradycji czy nowe wyzwania?.

10.50 – 11.10 – Jagoda Pietryszyn (Zamek Królewski w Warszawie) – Król Stanisław August i książę Józef Poniatowski – mężowie stanu czy nieudacznicy w blasku purpury. Kto zasługuje na panteon narodowy?

11.10 – 11.30 – dr hab. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Edukacja szkolna – edukacja muzealna: pola wspólne, szanse, zagrożenia

11.30 -11.50 – Wojciech Kalwat (Muzeum Pałac w Wilanowie, „Mówią wieki”) – Bohater Polski, bohater Europy – Jak na przykładzie Jana III Sobieskiego i dokonań Muzeum Pałacu w Wilanowie uczyć o Janie III Sobieskim.                  12.00 – 13.00 SESJA POSTEROWA  w Oranżerii przy kawie

Co muzea proponują nauczycielom w ramach Ojczystego panteonu?

 

Muzea prezentują swoją ofertę edukacyjną

Krótkie wystąpienia mające na celu zaprezentowanie dotychczasowej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkół średnich.

13.00 – 14.00 SESJA WARSZTATOWA – Praca w grupach

Nauczyciele i edukatorzy muzealni podzieleni wedle kryterium geograficznego będą wypracowywać warunki i możliwość współpracy oraz typować tematy możliwe do realizowania wspólnie przez szkoły i muzea w ramach regionalnych możliwości, potrzeb i oczekiwań.

14.00 – 14.30 – Dyskusja

Zaprezentowanie zebranych pomysłów. Dyskusja nad możliwością ich realizacji w warunkach lokalnych i ponadregionalnych. Wymiana poglądów na temat roli edukacji muzealnej w nauczaniu szkolnym i perspektyw jej rozwoju.

14.30-15.00 – Podsumowanie

Zebrane pomysły zostaną zebrane i rozesłane do uczestników konferencji.

Druk relacji z konferencji i wybranych referatów w Magazynie Historycznym „Mówią wieki” oraz na stronie Forum Edukacji Muzealnej.

15.00 – Poczęstunek