2 października 2020

Ogólne założenia Programu LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

Wprowadzenie w województwie lubuskim w roku szkolnym 2018/2019 czteroletniego Programu Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, miało na celu zmobilizowanie środowiska oświatowego do podjęcia systemowych, wielokierunkowych działań na rzecz jak najlepszej efektywności kształcenia mierzonej wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki egzaminu przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020, sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów określone w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, wykazały niski poziom nauczania w wielu szkołach województwa lubuskiego.

W ocenie Lubuskiego Kuratora Oświaty podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych wymaga dalszych działań ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia z zaangażowaniem nie tylko dyrektorów szkół i nauczycieli uczących przedmiotów egzaminacyjnych, lecz także placówek doskonalenia nauczycieli, w tym doradców metodycznych oraz organów prowadzących szkoły.

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w województwie oraz wnioski z ewaluacji programu LKO zamieszczone w raporcie z realizacji programu w roku szkolnym 2019/2020 – wskazują na potrzebę intensyfikacji działań na rzecz podniesienia efektów kształcenia głównie w tych szkołach, których uczniowie uzyskują słabe wyniki na egzaminie zewnętrznym.

Raport z realizacji programu w roku szkolnym 2019/2020 oraz zmodyfikowany Program LKO „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” na rok szkolny 2020/2021 zostaną opublikowane po analizie wyników ankiety ewaluacyjnej, która w bieżącym roku szkolnym rozpoczyna działania programowe prowadzone przez Zespół ds. programu LKO dla szkół podstawowych.

W ramach modyfikacji programu LKO na rok szkolny 2020/2021 wprowadzamy podane niżej założenia ogólne:

1) Działania programowe realizowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zostaną skierowane głównie do szkół podstawowych województwa lubuskiego, które na egzaminie ósmoklasisty w roku 2020 uzyskały z jednego lub kilku przedmiotów egzaminacyjnych stanin niski (1-3). Każda szkoła, choćby
z jednym niskim wynikiem staninowym, po przeprowadzeniu dodatkowej diagnozy zewnętrznej, zostanie zobowiązana do opracowania oraz prowadzenia adekwatnych
i z założenia efektywnych działań naprawczych w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

2) Szkoły, które ze wszystkich egzaminów w roku 2020 uzyskały wyniki staninowe wyższe od niskiego oraz szkoły specjalne (bez względu na wynik) i są otwarte na rozwój ukierunkowany na jakość pracy z uczniem i wzrost efektów kształcenia – mogą uczestniczyć w programie zgodnie z jego zapisami, tzn.:

a) opracowują Plan działań szkoły na rok szkolny 2020/2021 (wg wzoru z ubiegłego roku), realizują zaplanowane przez dyrektora i zespół nauczycieli działania, monitorują efekty, modyfikują działania, jeśli jest taka potrzeba, poddają ewaluacji
z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty, wnioski i rekomendacje wykorzystują do doskonalenia pracy w kolejnym roku szkolnym. W bieżącym roku szkolnym dyrektor nie będzie proszony o przekazanie planu działań szkoły do Kuratorium Oświaty;

b) uczestniczą w działaniach programowych podejmowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, skierowanych do wszystkich szkół (wg harmonogramu lub zgodnie z komunikatem) oraz korzystają z form doskonalenia zawodowego nauczycieli oferowanych przez ODN w Zielonej Górze i WOM w Gorzowie Wielkopolskim;

3) Wszystkie szkoły podstawowe, jeśli tego wcześniej nie uczyniły, w bieżącym roku szkolnym do pracy zespołowej oraz planowania i realizowania działań dobrze przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty włączają nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i historii;

4) Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 oraz osiągnięcia poszczególnych szkół w województwie lubuskim będą analizowane przez wizytatorów i zespół ds. programu LKO dla szkół podstawowych, bez względu na udział szkoły i jej zaangażowanie w działania programowe.

Komunikaty oraz materiały dotyczące programu LKO dla szkół podstawowych, wzorem lat ubiegłych, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www.ko-gorzow.edu.pl > Nadzór pedagogiczny > Program LKO dla szkół podstawowych.

Zachęcam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do podejmowania aktywnych, celowych
i efektywnych działań na rzecz rozwoju  Państwa uczniów  oraz  szkół.

                                                                   /-/  Ewa Rawa

                                                               Lubuski Kurator Oświaty