14 sierpnia 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Szanowni Państwo

Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia (szkoły ponadpodstawowe), przedmioty artystyczne, chemia, doradztwo zawodowe, geografia, pedagogika specjalna, fizyka, matematyka (szkoły podstawowe).

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23,
  66-400 Gorzów Wielkopolski; doradcy o specjalnościach: biologia (szkoły ponadpodstawowe), chemia, matematyka, przedmioty artystyczne (szkoły podstawowe).
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra; doradcy o specjalnościach: matematyka, fizyka, geografia, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe (szkoły podstawowe).

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Główne zadania doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 18 września 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
  ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 725 50 33, email: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

informacja RODO
Data: 2020-08-14, rozmiar: 16 KB
ogłoszenie o naborze
Data: 2020-08-14, rozmiar: 28 KB
wniosek
Data: 2020-08-14, rozmiar: 39 KB