3 kwietnia 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska doradców metodycznych

Szanowni Państwo

Lubuski Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: biologia (szkoły ponadpodstawowe), chemia, matematyka (szkoły podstawowe) 1, kształcenie zawodowe 2, język polski (szkoły ponadpodstawowe), wychowanie przedszkolne, język niemiecki.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli wskazanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

  • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23,
    66-400 Gorzów Wielkopolski; doradcy o specjalnościach: biologia (szkoły ponadpodstawowe), kształcenie zawodowe, język niemiecki.
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra; doradcy o specjalnościach: matematyka (szkoły podstawowe), chemia, kształcenie zawodowe, język polski (szkoły ponadpodstawowe), wychowanie przedszkolne.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

Główne zadania doradcy metodycznego

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Terminy i miejsce składania dokumentów

  • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 24 kwietnia 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu);
  • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
    ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
  • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 725 50 33, email: g.rados@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki

informacja RODO doradcy
Data: 2023-04-03, rozmiar: 16 KB
ogłoszenie o naborze doradcy metodyczni 03.2023
Data: 2023-04-03, rozmiar: 30 KB
wniosek nabór doradca metodyczny 03.2023
Data: 2023-04-03, rozmiar: 39 KB