24 sierpnia 2015

Nowy Rządowy program „Bezpieczna +”

logo koW dniu 14 lipca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. Celem Programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

• bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
• kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
• poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
• tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
Realizacja programu zakłada także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
Pierwszym etapem wdrażania Programu w województwie będzie ogłoszenie konkursu dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły na udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań oraz powołanie Zespołu ds. Programu „Bezpieczna+”, w skład którego wejdą przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Policji oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki:
Rozporządzenie
Uchwała
Załącznik do uchwały