9 lipca 2013

Nauczyciele organizujący wypoczynek mają obowiązek zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty

logo LKOW związku z docierającymi do Lubuskiego Kuratora Oświaty informacjami na temat podejmowania się przez nauczycieli działalności wychowawczo-opiekuńczej polegającej na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, przypominam Państwu Nauczycielom, że zgodnie z § 6 rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r.  w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67, z późn. zm.), organizatorzy wypoczynku, którymi mogą być osoby fizyczne (w tym nauczyciele) mają obowiązek dokonania zgłoszenia wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty.

 

Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie MEN oraz poprzez złożenie wydruku formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. W zgłoszeniu wypoczynku należy uwzględnić informacje dotyczące m. in. miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadry opiekuńczo-wychowawczej, programu czy opieki medycznej.

 

Na podstawie § 15 cytowanego wyżej rozporządzenia nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku (Lubuski Kurator Oświaty sprawuje nadzór nad wypoczynkiem zorganizowanym na terenie województwa lubuskiego). W przypadku gdy dany kurator oświaty poweźmie informacje o pozaprawnym zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie trwania wypoczynku, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia może zawiesić prowadzenie wypoczynku, albo zdecydować o zakończeniu jego prowadzenia (§ 16 ust.1). Prowadzenie wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami jest bowiem niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca.

 

(-) Bogna Ferensztajn

Lubuski Kurator Oświaty