5 kwietnia 2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Aktywna tablica” w 2023 roku

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica dostępne są  wzory wniosków
o udział w Programie „Aktywna tablica” obowiązujące w 2023 roku.

Znajdziecie tam Państwo również wszelkie wymagania dotyczące realizacji zadania, wkładu własnego oraz obowiązujących terminów.

Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także poniższe dokumenty:

1)  zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego (wymagane także w przypadku, gdy wnioskuje jedna szkoła);

2) oryginały/kopie wniosków dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych o udział w Programie;

3) oświadczenie organu prowadzącego szkołę dotyczące wysokości wkładu własnego
w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych wnioskujących o udział w Programie;

4)  oświadczenie organu prowadzącego szkołę o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe wnioskujące o udział
w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 rozporządzenia.

Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie dla szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia.

W przypadku zapewnienia wkładu własnego rzeczowego prosimy o załączenie potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” kserokopii faktury dokumentującej ww. wkład w realizację zadania.

Ze względu na powierzenie przez Wojewodę Lubuskiego realizacji przedmiotowego zadania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wielkopolski