22 listopada 2023

Nabór do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka

Uprzejmie informujemy, że Europejskie Centrum Bajki do 30 listopada 2023 r. przeprowadzi rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z Polski. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada zostanie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Wyłonione zostaną najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci, które będą mogły realnie wpłynąć na działalność instytucji.

W zgłoszeniu należy podać średnią ocen, opisać szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania, a także załączyć skany: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Zaproszenie kierowane jest również do szkół typu Montessori i Waldorfskich. W przypadku takich zgłoszeń należy opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Adres do przekazywania kandydatur: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@centrumbajki.pl

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz-Furman, tel. 504 532 429

Link do informacji o naborze: https://centrumbajki.pl/dziecieca-rada-programowa-rekrutacja/