14 stycznia 2019

Monitorowanie w roku szkolnym 2018/2019

W związku z przeprowadzaniem monitorowania w roku szkolnym 2018/2019, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

 

znajdą Państwo tekstowe wersje formularzy arkuszy (w formacie .doc i .pdf).

 

Monitorowaniu podlegają następujące obszary:

  1. Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze – 100%).
  2. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania (publiczne szkoły podstawowe, ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych – 100%).
  3. Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki (publiczne szkoły podstawowe – 100% szkół, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki).
  4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych (wszystkie typy szkół – szkoły wskazane przez Kuratora Oświaty).

 

Proszę na bieżąco zaznajamiać się z komunikatami zamieszczanymi przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 (-) Ewa Rawa

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa