14 stycznia 2019

Monitorowanie w roku szkolnym 2018/2019

W związku z przeprowadzaniem monitorowania w roku szkolnym 2018/2019, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20182019

 

znajdą Państwo tekstowe wersje formularzy arkuszy (w formacie .doc i .pdf).

 

Monitorowaniu podlegają następujące obszary:

  1. Dostosowanie bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze – 100%).
  2. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania (publiczne szkoły podstawowe, ogólnodostępne i specjalne, z wyłączeniem szkół podstawowych dla dorosłych – 100%).
  3. Organizacja kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki (publiczne szkoły podstawowe – 100% szkół, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki).
  4. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych (wszystkie typy szkół – szkoły wskazane przez Kuratora Oświaty).

 

Proszę na bieżąco zaznajamiać się z komunikatami zamieszczanymi przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

 (-) Ewa Rawa