18 października 2011

Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Zwracam się do Państwa – dyrektorów szkół, w których realizowany jest przedmiot edukacji dla bezpieczeństwa – z prośbą o zweryfikowanie kwalifikacji nauczycieli uczących tego przedmiotu i spowodowanie ich ewentualnego uzupełnienia.  W szczególności proszę zwrócić uwagę na uprawnienia dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych z udzielania pierwszej pomocy.

 

Podstawowym przepisem prawa określającym kwalifikacje nauczycieli jest art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela informujący, że stanowisko nauczyciela może zajmować osoba posiadająca wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli precyzuje rozporządzenie[1], w którym od nauczycieli wymaga się ukończenia kierunku studiów zgodnych z nauczanym przedmiotem (zajęciami) lub ukończenia studiów magisterskich na innym kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych musi obejmować treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. Nauczyciel może również uzyskać kwalifikacje poprzez ukończenie odpowiednich  studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa posiadają osoby z przygotowaniem pedagogicznym, które ukończyły co najmniej

 

(szkoły ponadgimnazjalne)

 

magisterskie studia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa lub magisterskie studia na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa[2], lub inne magisterskie studia pod warunkiem, że ukończyły także studia podyplomowe o specjalności edukacji dla bezpieczeństwa.

 

(gimnazja)

 

studia pierwszego stopnia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa lub studia pierwszego stopnia na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa[3] , lub inne studia pierwszego stopnia pod warunkiem, że ukończyły także studia podyplomowe o specjalności edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Samodzielna realizacja przez nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wymaga od niego dodatkowych kwalifikacji[4]. Niezbędne jest ukończenie szkolenia, zorganizowanego na podstawie rozporządzenia[5], potwierdzonego stosownym zaświadczeniem. Ramowy plan i program tego szkolenia zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia. Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia, do którego teoretycznej części egzaminator wybiera 30 zadań spośród zadań opracowanych przez Zespół, które są publikowane na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

Oprócz nauczycieli zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane z udziałem: lekarzy systemu, pielęgniarek systemu lub ratowników medycznych (art.8 ust. 2 [4]). W zajęciach tych wymagany jest oczywiście udział nauczyciela.

 

Ramowy plan i program szkolenia

 

Zestaw zadań testowych do części teoretycznej egzaminu przeprowadzanego na zakończenie szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy


[1]Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

[2] W przypadku gdy dany kierunek studiów nie obejmował niektórych treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, osoba kończąca ten kierunek nie posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela. Oceny tej dokonuje dyrektor jednostki.

[3] jw.

[4] art.8 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).

[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132).