26 marca 2024

Komunikat w sprawie działalności organizacji pozarządowych na terenie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

doceniając dorobek organizacji pozarządowych realizujących programy w zakresie wychowania i profilaktyki oraz zachęcając Państwa do korzystania z działalności tychże organizacji, na prośbę Pani Minister przypominamy, że choć zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 9 w powiązaniu z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki, (wyjątek stanowią partie i organizacje polityczne), to podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Ważne jest, aby dyrektor wykonując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, pamiętał również o odpowiedzialności za bezpieczeństwo psychiczne i każdorazowo analizował zaproponowany przez podmiot zewnętrzny program pod kątem stwarzania potencjalnego zagrożenia dla prawidłowego rozwoju uczniów.

Dodatkowo, współpraca z ww. organizacjami wynikać powinna z realizowanego w szkole lub placówce programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego zgodnie z art. 26 ust. 2 ww. ustawy, na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, uchwalonego przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Pamiętać należy, że dobrą praktyką jest każdorazowe indywidualne danie każdemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu możliwości wyboru czy jego dziecko powinno brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty z zewnątrz.