23 listopada 2021

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo!

Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych obowiązuje bezwzględny zakaz działania partii i organizacji politycznych, który może być uchylony jedynie w drodze zmiany ustawy. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

W jednostkach systemu oświaty mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, wyłącznie stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola, szkoły lub placówki. Podjęcie takiej działalności wymaga zgody dyrektora jednostki systemu oświaty, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady przedszkola, szkoły lub placówki i rady rodziców.

W związku z powyższym, zobowiązuję dyrektorów jednostek systemu oświaty do respektowania przepisów prawa oświatowego w przedstawionym zakresie.

 

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa