20 listopada 2009

Informacja w sprawie sposobu wypełniania oświadczeń lustracyjnych

1. Obowiązek złożenia „OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.”, zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, spoczywa na kandydatach na dyrektorów szkół publicznych urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku.


2. Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół niepublicznych oraz placówek oświatowych (chyba, że w skład publicznej placówki oświatowej wchodzi szkoła).


3. Kandydaci na dyrektorów szkół, którzy oświadczają, że nie pracowali, nie pełnili służby ani nie byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, wypełniają jedynie pierwszy segment Części A oświadczenia lustracyjnego.


4. Kandydaci na dyrektorów szkół, którzy oświadczają, że pracowali, pełnili służbę, byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, wypełniają drugi segment Części A oraz Część B oświadczenia lustracyjnego.


5. W miejscach oznaczonych „*” należy „właściwe podkreślić”.

6. Zgodnie z art. 7 ust. 3  ustawy  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów: „złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia”. W tym przypadku kandydaci przedkładają Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty INFORMACJĘ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA LUB WSPÓŁPRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 ROKU DO DNIA 31 LIPCA 1990 ROKU.


7. Organem właściwym do przyjmowania oświadczeń kandydatów na stanowiska dyrektorów lubuskich szkół publicznych jest Lubuski Kurator Oświaty. Wraz z oświadczeniem lustracyjnym (lub informacją o złożeniu oświadczenia lustracyjnego) należy złożyć pismo przewodnie określające stanowisko i nazwę szkoły, o które ubiega się kandydat.


8. Kandydaci są zobowiązani przedłożyć oświadczenie lustracyjne:

  • 1) jeżeli ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły – najpóźniej w chwili złożenia oferty;
    2) jeżeli nie ogłoszono konkursu na stanowiska dyrektora szkoły, a także w przypadku powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejne lata – najpóźniej w chwili wyrażenia zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.