4 marca 2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Honorowy Profesor Oświaty

Na podstawie art. 14 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje.

Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych zawartych w przedmiotowym wniosku jest Lubuski Kurator Oświaty ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Inspektor ochrony danych: inspektorem ochrony danych jest Julian Szambelan tel. 95 725 50 22, j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Inspektor udziela informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych: rozpatrzenie zgłoszenia kandydata do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c  rozporządzenia RODO w związku z §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 163, poz. 1017) oraz art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)  – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane dotyczące miejsca pracy czy wykonywanych funkcji, dane związane z przebiegiem pracy – wynikające z konieczności dokonania ustaleń faktycznych w sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Źródło pochodzenia danych osobowych: podmiot przedstawiający zgłoszenie kandydata do nadania tytułu honorowego profesora oświaty.

Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a później przechowywane przez okres 10 lat.

Przysługujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych
lub żądania ograniczenia ich przetwarzania – w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków.

Do celów dowodowych, żądanie w zakresie realizacji któregokolwiek z przysługujących praw w zakresie ochrony danych osobowych, należy przesłać w formie pisemnej na adres e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl lub drogą pocztową: Lubuski Kurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Gorzowie wlkp., ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Lubuskiego  Kuratora Oświaty narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.