14 maja 2019

Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych określają odpowiednio przepisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 z późn.zm.),
  • ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.610) oraz
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

Wymienione wyżej akty prawa oświatowego określają w szczególności kryteria naboru na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci są przyjmowani z uwzględnieniem wyłącznie kryteriów oceniających ich wiedzę, umiejętności i osiągnięcia; nie dopuszcza się stosowania innych kryteriów przyjęć, np. miejsca zamieszkania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej.