19 czerwca 2013

Drugi etap monitorowania

men2Szanowni Państwo,

Dyrektorzy

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

 

Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8.01. 2013 r. (DKOW-WEPW-ER-5081-1/2013), w związku z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” – realizowanym w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki”, uprzejmie informuję, że od 20 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. na stronie internetowej www.seo2.npseo.pl, on-line, zostanie przeprowadzony II etap monitorowania dotyczącego:

 

Planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie m.in. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną(arkusz w załączniku nr 1).

 

Monitorowaniem zostało objętych 40 szkół i placówek (wykaz w załączniku nr 2)

Proszę o przekazanie pisemnej informacji o wypełnieniu ankiety do 29 czerwca 2013 r.

 

Zadania Kuratora Oświaty w zakresie tego działania to:

  1. poinformowanie dyrektorów nadzorowanych publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi o konieczności zarejestrowania się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej kuratorium oświaty oraz przekazanie nadzorowanych publicznych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi informacji o monitorowaniu działań w wyżej wymienionym zakresie i arkusza monitorowania w formacie pdf oraz instrukcji obsługi,
  3. wylosowanie po 10% publicznych: przedszkoli, oddziałów szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w których zostanie przeprowadzony monitoring,
  4. poinformowanie dyrektorów wytypowanych przedszkoli/szkół o terminie i sposobie przeprowadzenia monitorowania oraz przypomnienie o konieczności zarejestrowania się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl,
  5. nadzorowanie wywiązania się dyrektorów przeszkoli/szkół z obowiązków:

a) zarejestrowania się na platformie SEO,

b) wypełnienia arkuszy w wyznaczonych terminach.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2