3 lipca 2023

Bazy teleadresowych instytucji świadczących pomoc osobom i rodzinom doznających przemocy domowej

Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023  -udostępniamy linki do baz danych teleadresowych instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin doznających przemocy domowej, które na terenie województwa lubuskiego udzielają pomocy.

 • Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 • Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 • Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doznających przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 •  Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 •  Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi

na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka: