3 lipca 2023

Bazy teleadresowych instytucji świadczących pomoc osobom i rodzinom doznających przemocy domowej

Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023  -udostępniamy linki do baz danych teleadresowych instytucji i podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin doznających przemocy domowej, które na terenie województwa lubuskiego udzielają pomocy.

 • Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 • Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej

 • Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Baza poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doznających przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie

 • Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 •  Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 •  Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi

na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka:

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa