30 kwietnia 2024

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN),
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przystąpił w kwietniu 2024 r. do badania ankietowego w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Badanie to stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou (Rada Europy). W programie obok Polski uczestniczy ponad 40 krajów europejskich.

Badanie ESPAD stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Center of Drugsand Drug Addiction – EMCDDA) oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nation Office on Drugs and Crime -UNODC) w zakresie Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków (Global Assessment Program on Drug Abuse – GAP), wyniki ESPAD są bowiem przekazywane do tych instytucji na potrzeby monitorowania problemu narkotyków w Europie oraz w skali światowej.

IPiN wybierze szkoły losowo, a jednostką losowania będzie klasa szkolna. MEN przekazało bazę szkół ponadpodstawowych wygenerowaną z SIO.

Badanie obejmie dwie kohorty:

·         uczniów pierwszych szkół ponadpodstawowych,

·         uczniów trzecich klas szkół ponadpodstawowych.

 

Przypominamy o spełnieniu koniecznych warunków:

  związanych z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), 

  § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),

  pozyskania na badanie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich oraz zgody uczniów pełnoletnich.

 

Ze względu na fakt, że ww. badania są prowadzone systematycznie, według wystandaryzowanej metody oraz w tym samym czasie, ich wyniki umożliwiają dokonywanie nie tylko porównań międzynarodowych, ale także śledzenie trendu w Polsce. Informacja o skali problemu w 2024 r. pozwoli, we współpracy międzysektorowej, na adekwatne ustalenie kierunku działań profilaktycznych w tym obszarze.

 

Lubuski Kurator Oświaty

                                                                                                               Mariusz Biniewski