3 kwietnia 2018

„Aktywna tablica” w 2018 roku

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w 2018 roku

 

Kto może się ubiegać o środki?

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą starać się:

 

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do danej szkoły.

 

Ważne terminy

W 2018 dyrektorzy szkół mogą wnioskować do organów prowadzących o udział w Programie do 15 kwietnia  br., a organy prowadzące do wojewodów  – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja  br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.

 

Wkład własny w realizację zadania

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości min. 20% kosztów realizacji zadania
w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie
. Wyróżniono dwa rodzaje wkładu własnego:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany
  w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

 

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

 

Rodzaje pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie

 

W ramach ubiegania się o dofinansowanie organ prowadzący może otrzymać dotacje na zakup wyłącznie niżej wymienionych rodzajów pomocy dydaktycznych.

Są to:

 • tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym;
 • tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
 • projektor;
 • projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

W przypadku, gdy dyrektor szkoły wskaże we wniosku inny rodzaj sprzętu niż określony powyżej, dotacja na ten sprzęt nie zostanie przyznana, tzn. kwota wnioskowanej dotacji zostanie pomniejszona o przewidywane koszty zakupu tej pomocy dydaktycznej.

 

We wniosku o udział w Programie nie należy wskazywać nazw producentów oraz modeli pomocy dydaktycznych.

 

Należy pamiętać że po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana
w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych
. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych (na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie zachowane minimum określone w Programie tj. 55 cali).

 

Organ prowadzący przekazuje do Wojewody Lubuskiego oryginały/y wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie oraz do swojego wniosku załącza zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego – wymagane także w przypadku, gdy o wsparcie finansowe wnioskuje jedna szkoła.

 

Kwalifikacji nie podlegają wnioski niepełne lub złożone po terminie.

 

Najczęściej popełniane błędy w realizacji Programu w 2017 roku:

 • wskazywanie we wnioskach konkretnych nazw producentów oraz modeli sprzętu,
 • zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie przed terminem podpisania umowy z Wojewodą Lubuskim;
 • zakup zestawów multimedialnych, w skład których wchodziły: tablice interaktywne, projektory, uchwyty do projektorów, przewody HDMI, mazaki, półki;
 • zamiana wkładu finansowego na rzeczowy lub odwrotnie bez poinformowania o tym Wojewody Lubuskiego – wszelkie zmiany umowy wymagały formy pisemnej oraz akceptacji Wojewody Lubuskiego;
 • zakup w ramach wkładu własnego finansowego pomocy dydaktycznych, o których nie było mowy we wniosku o udział w Programie;
 • mylenie rodzajów wkładu, np. deklaracja wkładu rzeczowego, a wykazanie jako wkład rzeczowy sprzętu zakupionego w trakcie realizacji zadania;
 • deklarowanie wkładu rzeczowego, a wykazywanie przy rozliczeniu dwóch rodzajów wkładu: rzeczowego i finansowego;
 • kwalifikowanie w ramach wkładu rzeczowego sprzętu niebędącego sprzętem komputerowym, np. zestawów oświetleniowych;
 • zakup tablic interaktywnych z projektorem krótkoogniskowym;
 • zakup większej ilości pomocy dydaktycznych niż wskazanej we wniosku, np. określono zakup 2 tablic, zakupiono 3 sztuki.

 

Wnioski należy kierować na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

w terminie do 30 kwietnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Załączniki