8 listopada 2018

„Aktywna tablica” w 2018 roku – realizacja Programu

W związku z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, realizowanych w 2018 roku przypominam, że w ramach realizacji zadania można dokonać zakupu wyłącznie pomocy dydaktycznych wymienionych we wniosku dyrektora szkoły. W ramach zadania nie mogą być finansowane zakupy innych rzeczy, np. zasilaczy, uchwytów do projektorów, laptopów, drukarek, itp.

 

W przypadku, gdy we wniosku dyrektora szkoły organ prowadzący zadeklarował wkład finansowy to w ramach tego wkładu należy sfinansować zakup pomocy dydaktycznych wymienionych w tym wniosku. W przypadku, gdy organ prowadzący zadeklarował wkład rzeczowy w realizację zadania to do rozliczenia należy przedstawić faktury wraz
z potwierdzeniami przelewów za zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział
w Programie.

 

W przypadku dokonywania zakupu tablicy interaktywnej z projektorem ultrakrótoogniskowym należy zwrócić uwagę na jego parametry. Pamiętać należy, że współczynnik projekcji dla różnych rodzajów projektorów jest zróżnicowany:

– dla projektora ultrakrótkoogniskowego  wynosi od 0,19 : 1;

– dla projektora krótkoogniskowego wynosi od 0,4 : 1;

– dla zwykłego projektora wynosi od 1,2 : 1.

Zakup niewłaściwego projektora skutkować będzie zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za cały zestaw, tj. tablicę i projektor.

 

We wniosku określono także liczbę pomocy dydaktycznych – w trakcie realizacji zadania nie może ona ulec zmianie, tzn. nie jest możliwa zmiana w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych.

 

Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych (na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie zachowane minimum określone
w Programie tj. 55 cali).

 

Ponadto w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się  – zgodnie z założeniami Programu –  zakupu pomocy dydaktycznych dla zakwalifikowanych szkół, natomiast dostawcy urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących
w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących
w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

 

W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji (do 14.000,00 zł) i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Jednocześnie informuję, że w grudniu bieżącego roku na stronie Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim (zakładka: Szkoły i organy prowadzące/Programy rządowe) zamieszczony zostanie wzór sprawozdania finansowego z realizacji Programu w 2018 roku wraz z wytycznymi do jego wypełnienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z  Panią Eweliną Błauciak – Starszym Specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu (95) 7 255 002 lub e-mailowo: e.blauciak@ko-gorzow.edu.pl .