3 stycznia 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele i Specjaliści pracujący w przedszkolach, szkołach i placówkach województwa lubuskiego

Potrzeba wsparcia psychologicznego udzielanego dzieciom, młodzieży i ich rodzinom pozostaje wciąż aktualna. Wychowankowie i uczniowie doświadczają przeróżnych trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Nasiliły się one szczególnie w odpowiedzi na wybuch pandemii koronawirusa. Podkreślam wagę problemu oraz potrzebę budowania profesjonalnego poczucia bezpieczeństwa, komfortu i wzajemnego zrozumienia.  Z myślą niesienia pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i nauczycielom proszę o indywidualne podejście, oparte o najwyższe standardy pracy pedagogicznej i psychologicznej.

Szkoły i placówki są szczególnym miejscem, w którym świadczona pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obecnych warunkach nabiera nowego znaczenia i nowej jakości. W trakcie udzielania kompleksowej pomocy niezbędna jest współpraca z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W celu harmonijnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, proszę o popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego uczniów, rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz wyników aktualnych badań, odnoszących się do potrzeb dzieci, młodzieży i nauczycieli, wynikających ze skutków pandemii. Apeluję do Państwa Dyrektorów lubuskich przedszkoli, szkół i placówek o zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów oraz o doskonalenie wsparcia systemu psychologicznego, w tym również rozpowszechnienie w społeczności szkolnej dostępności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Proszę Dyrektorów o zwrócenie uwagi na organizację wspomagania przedszkola, szkoły i placówki, zaplanowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości powszechnie udzielanej pomocy, dostępnej dla osób przeżywających trudności.

 

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa