9 grudnia 2021

Sprawozdanie finansowe z realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2022 r. organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przekazania sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Poniżej podajemy informacje dotyczące prawidłowego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Faktura:

Przykładowy opis faktury:

„Wymienione na fakturze artykuły/usługi zostały zakupione w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy lub aneksu (jeśli był sporządzony)  Umowa nr………………….,  data zawarcia umowy ……………….…., dla szkoły (nazwa) ….……………………………………..”

 

W kwocie faktury VAT ogółem znajduje się:

  • kwota dotacji: ………….zł, co stanowi …..% realizowanego zadania,
  • kwota wkładu własnego: ………….zł, co stanowi …..% realizowanego zadania.

 

Potwierdzenia za zgodność:

  1. Do faktury powinny być dołączone potwierdzenia dokonanej zapłaty potwierdzone za zgodność z oryginałem (przelew bankowy, raport kasowy itp.).
  2. Za zgodność z oryginałem potwierdzamy każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia zapłaty, przelewy, raporty kasowe.programy

Sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z  § 5 pkt 3 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu do dnia 31 marca 2022 r.

W przypadku pytań informacji udziela Pani Ewelina Błauciak – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., telefon: 95 7 255 002.

Załączniki

Zał. 1 - wzór sprawozdania finansowego
Data: 2021-12-10, rozmiar: 45 KB