24 października 2019

Sprawdzenie warunków ewakuacji

W związku ze zwiększoną liczbą uczniów w szkołach ponadpodstawowych przypominam o obowiązku, o którym mowa w § 17.  rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej … (Dz.U.2010.109.719).

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Jednocześnie informuję, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zobowiązał komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej do zapewnienia udziału PSP w przedmiotowych ewakuacjach.