18 października 2012

Projekt „Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach”

wsp_w_pile

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile zaprasza do udziału w projekcie „Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych  i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.

 

 

Grupę docelową stanowi 300 nauczycieli , z terenu całej Polski (120 kobiet i 180 mężczyzn) kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz placówek kształcących w obszarach:

 

– społeczno-ekonomicznym (w zawodach m.in. technik analityk, pracownik obsługi biura),

– technicznym (m.in. elektryk, operator maszyn, informatyk),

– przyrodniczym (m.in. technik leśnik, architektury krajobrazu, ogrodnik),

– obsługi ruchu turystycznego (m.in. technik usług gastronomicznych, obsługi ruchu turystycznego/turystyki wiejskiej),

– usługowym (m.in. fryzjer, dietetyk, fotograf).

 

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 

– ubezpieczenie na czas odbywanego stażu;

– zwrot kosztów zakwaterowania oraz dojazdu do miejsca odbywanych staży.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.praktycznedoskonalenie.pl pod linkiem http://www.praktycznedoskonalenie.pl/36-zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie.html

 

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Krystyna Wyroślak

Adres uczelni: Aleja Niepodległości 2,

64-920 Piła

Tel.: 67 211 76 25; 67 211 76 22

Fax.: 67 212 02 46

e-mail: k.wyroslak@wsb.pila.pl

www.praktycznedoskonalenie.pl