4 maja 2022

Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty upływa z dniem 31 maja każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim).

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są nagrody na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1078, z późn. zm.) – nagrody ministra właściwego do spraw oświaty oraz kuratora oświaty.

Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, zgodnie z §2 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

Wraz z prawidłowo wypełnionymi wnioskami (JEDNOKARTKOWE, DWUSTRONICOWE), należy przesłać pismo przewodnie ze zbiorczym wykazem kandydatów, podpisane przez upoważnioną osobę na adres:

Kuratorium Oświaty
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Można je również składać osobiście bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Proszę poinformować kandydatów, że w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków Lubuski Kurator Oświaty, na podstawie art. 6 ust.1 pkt e) RODO, publikował będzie wykaz zaakceptowanych osób oraz szkół wnioskujących. Sprzeciw wobec publikacji można wnieść w dowolnym trybie i terminie.

Informacja dla osoby na którą składany jest wniosek o przyznanie nagrody

Załączniki

Wniosek o nagrodę MEiN
Data: 2021-05-10, rozmiar: 43 KB
Wniosek o nagrodę LKO
Data: 2016-04-08, rozmiar: 17 KB