25 września 2018

Informacja dla osoby na którą składany jest wniosek o przyznanie medalu, orderu lub nagrody

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotego, Srebrnego lub Brązowego Krzyża Zasługi, Medalu Złotego, Srebrnego lub Brązowego za Długoletnią Służbę, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty na podstawie:
– ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 138 z późn. zm.  ) – art. 30 ust.1;
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U.  z 2015 poz. 1073 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 4;
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009, poz. 1078 z późn. zm.).

W związku z realizacją ww. celi przetwarzane są:

  • w przypadku odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny lub Brązowy Krzyża Zasługi, Medal Złoty, Srebrny lub Brązowy za Długoletnią Służbę: nr pesel, nazwisko, imiona, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki, datę i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania na pobyt stały, nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości, poprzednie nazwiska, stanowisko i miejsce pracy;
  • w przypadku Medalu Komisji Edukacji Narodowej: imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności;
  • w przypadku nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, stanowisko i miejsce pracy.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków Lubuski Kurator Oświaty, na podstawie art. 6 ust.1 pkt e) RODO, publikował będzie wykaz zaakceptowanych osób oraz jednostek wnioskujących.
Sprzeciw wobec publikacji można wnieść w dowolnym trybie i terminie.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych zawartych we wnioskach pozytywnie zaopiniowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty są w przypadku:
a) wniosków o nadanie odznaczeń państwowych – Minister Edukacji Narodowej lub Prezydenta RP;
b) wniosków o nadanie odznaczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej lub nagrody Ministra Edukacji Narodowej – Minister Edukacji Narodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Przedmiotowym dokumentom, nadaje się kategorię archiwalną BE10 i po upływie dwóch lat, licząc od daty zamknięcia właściwej dla dokumentacji teczki spraw, przekazuje się do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w którym dokumenty przechowywane są przez okres 10 lat. Następnie dokumentacja poddawana jest ekspertyzie prowadzonej przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, które ma prawo zmienić kwalifikację archiwalną dokumentacji, w celu dłuższego bądź wieczystego jej przechowywania. Po otrzymaniu akceptacji Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz przeminięciu okresów przechowywania, Lubuski Kurator Oświaty ma prawo dokumentację zniszczyć lub w dalszym ciągu przechowywać.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Dyrektorzy szkól i placówek, organy prowadzące

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Dane osobowe zawarte w przedmiotowych wnioskach nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.