14 maja 2019

Komunikat do dyrektorów szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm), w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. znak sprawy: DWKI-WPB.5012.25.2019.BK, zobowiązuję dyrektorów wszystkich szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym Lubuskiego Kuratora Oświaty do:

  • przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  • zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej;
  • przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Wymienione działania należy zrealizować do końca maja 2019 r.

Jednocześnie informuję, że w czerwcu 2019 r. przeprowadzone zostaną kontrole w szkołach i placówkach w celu weryfikacji zrealizowanych działań.

Minister Edukacji Narodowej przypomina o  możliwości skorzystania przez szkoły i placówki z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa