1 października 2012

„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”

ibe

Instytut Badań Edukacyjnych jest w trakcie realizacji projektu systemowego pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

 

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 IBE planuje realizację terenową kilkunastu badań, które obejmą: uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół. Wśród tych badań znajdują się:

 1. Badanie pilotażowe zadań z historii (gimnazjum);
 2. Dobre praktyki w nauczaniu historii (gimnazjum);
 3. Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych – egzamin maturalny z matematyki sprawdzian w szkołach podstawowych i egzamin gimnazjalny;
 4. Badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe, gimnazjum);
 5. Dydaktyka literatury języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej;
 6. Laboratorium myślenia- przedmioty przyrodnicze (szkoły średnie);
 7. Pilotaż zadań testowych (historia, przyroda, matematyka – gimnazjum);
 8. Diagnoza kompetencji gimnazjalistów;
 9. Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce (przedszkola; szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne bez policealnych);
 10. Badanie podłużne Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia w szkołach podstawowych, kohorta 1, etap 3;
 11. ICILS – Międzynarodowe badanie kompetencji komputerowych i informacyjnych (gimnazjum);
 12. Badanie umiejętności na starcie szkolnym dzieci 6 i 7 letnich (przedszkola, szkoły podstawowe);
 13. Badanie obserwacyjne w klasach pierwszych, drugich, trzecich i piątych szkoły podstawowej z wykorzystaniem aplikacji komputerowej;
 14. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III”;
 15. Badanie ewaluacyjne pilotażowego programu rządowego „Cyfrowa Szkoła” (szkoły podstawowe);
 16. 16.  Badanie ewaluacyjne dotyczącego projektów wdrożonych w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 17. Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli;
 18. TALIS – Międzynarodowe badanie nauczania i uczenia się (szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne);

 

Należy podkreślić, iż żadne z prowadzonych przez IBE badań nie jest oceną pracy szkoły, konkretnego dyrektora czy nauczyciela.

 

Dobór próby szkół biorących udział w badaniach jest losowy. Wyniki badań zostaną opracowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień. Za przeprowadzenie badań odpowiadają firmy zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu.

 

Do Dyrektora każdej z wylosowanych szkół IBE zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody na udział w badaniu, a także poprosi o pomoc w jego sprawnej realizacji. Udzieli wszelkich informacji, a także prześle materiały informacyjne. Wśród wylosowanych szkół mogą znaleźć się placówki z naszego województwa, pragniemy zachęcić Państwa do włączenia się w realizację tego projektu.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: Adres do korespondencji – Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa; Nr telefonu: (22) 24 17 101; Mail: sekretariat@ibe.edu.pl Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej IBE (www.eduentuzjasci.pl), na której znajdują się m.in. bliższe informacje o prowadzonych badaniach.