8 kwietnia, 2021

8 kwietnia 2021

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – spotkanie informacyjne on- line

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach konkursu realizowanego w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. W związku z tym zaplanowane zostały spotkania informacyjne 14 i 15 kwietnia 2021 r., podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych. Planowane spotkania on-line dla potencjalnych grantobiorców skierowane są do organów prowadzących publiczne lub niepubliczne przedszkola, szkoły, placówki specjalne,
8 kwietnia 2021

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.

Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r. W myśl art. 15 ust.
8 kwietnia 2021

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.

Szanowni Państwo! Lubuski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2021 roku. Załączniki ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r Data: 2021-04-08, rozmiar: 337 KB wzór oferty – załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.