10 marca, 2020

10 marca 2020

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym, w którym strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii. Załączniki zał. 1.Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych do współpracy z Policją i GIS w profilaktyce narko Data: 2020-03-10,