20 kwietnia 2017

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

Szanowni Państwo,

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) do pracy
w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci  i młodzieży szkolnej w 2017 r.

W myśl art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w otwartym konkursie ofert.

 Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) korzystają w pełni z praw publicznych i są obywatelami RP;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział  w otwartym konkursie ofert;
3) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w otwartym konkursie ofert w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności kandydata;
4) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
5) mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
6) deklarują o prawdziwości danych osobowych  i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach
jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Kandydatów do pracy w komisji konkursowej proszę zgłaszać w terminie do dnia  27 kwietnia 2017 r. na załączonym formularzu (formularz winien być podpisany przez kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Jagiellończyka 10,  66-400 Gorzów Wielkopolski.

Lubuski Kurator Oświaty
(-) Ewa Rawa

Załączniki

Formularz zgloszeniowy
Data: 2017-04-20, rozmiar: 45 KB