8 kwietnia 2024

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim – II nabór

Szanowni Państwo,

Lubuski Kurator Oświaty informuje, że prowadzony jest II nabór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim.

Kandydatury prosimy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. (data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolskim.

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Podstawą prawną działania Komisji są wyżej wymieniona ustawa oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741).

Na podstawie art. 78 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków komisji I instancji są:

  • rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole,
  • organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
  • organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy członkiem komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel:

  1. który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego,
  2. który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy,
  3. który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  4. który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
  6. wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  7. który posiada nieposzlakowaną opinię.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata na członka komisji powinien zawierać rekomendację, która może zawierać informację o wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym, osiągnięciach, predyspozycjach osobowościowych.

Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego i właściwego rozpatrywania poszczególnych spraw, uprzejmie prosimy o zgłaszanie nauczycieli różnych typów szkół i placówek wymienionych w art. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Jednocześnie proszę pamiętać, że zgodnie z art. 78 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez trzy pełne następujące po sobie kadencje.

Osoba do kontaktu ww. sprawie: Katarzyna Wołoszyn, telefon 95 725 50 09,
k.woloszyn@ko-gorzow.edu.pl

Informacje o prawach właściciela danych osobowych znajdą Państwo na stronie
https://ko-gorzow.edu.pl/prawa-wlasciciela-danych-osobowych

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2024-02-15, rozmiar: 40 KB
Oświadczenie
Data: 2024-02-15, rozmiar: 18 KB