25 czerwca 2020

Zakończenie Programu LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo

Realizacja Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” w roku szkolnym 2019/2020 została zawieszona z dniem 11 marca 2020 r. z powodu  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym Kuratorium Oświaty nie wykonało dwóch zadań, w tym nie przekazaliśmy Państwu arkusza ewaluacyjnego. Oznacza to, że w bieżącym roku szkolnym wizytatorzy nie będą opracowywali sprawozdania zbiorczego dotyczącego realizacji programu w szkołach podległych ich nadzorowi, a raport końcowy będzie miał skróconą wersję, uwzględniającą wyniki szkół podane na stronie internetowej OKE w Poznaniu.

Tym niemniej zachęcamy Państwa do przeprowadzenia ewaluacji zadań i działań podejmowanych w swojej szkole zgodnie z Planem działań szkoły na rok szkolny 2019/2020, w tym formułowania wniosków do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Lubuski Kurator Oświaty oraz Zespół ds. Programu LKO dla szkół podstawowych przekazują podziękowania wszystkim tym Dyrektorom i Nauczycielom, dla których jakość pracy szkoły, w tym podejmowanie działań na rzecz rozwoju uczniów – są sprawą priorytetową.

Przekazujemy też podziękowania za współpracę i zaangażowanie w realizację programu
w bieżącym roku szkolnym Pani Dyrektor oraz Pracownikom Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Zachęcamy wszystkich do wspólnej pracy w kolejnym roku szkolnym na rzecz podnoszenia efektywności kształcenia w szkołach województwa lubuskiego.