23 kwietnia 2014

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować: w roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną i zda maturę w roku 2014, a także:

  • jest zdolny i ambitny
  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyska na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 a ponadto

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)

lub

  • ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

 

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

 

Rekrutacja do Programu będzie przebiegać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014 do godziny 16.00.

 

Szczegółowe warunki udziału w Programie określa regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest na: www.stypendia-pomostowe.pl