23 marca 2017

Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ

widzisz reagujRusza IV odsłona konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”.Celem konkursu jest profilaktyka uzależnienia od alkoholu oraz edukacja zdrowotna, a w szczególności zwiększenie bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego, poprzez propagowanie pozytywnych postaw każdego z nas i zachęcanie innych do prawidłowych zachowań.


Tematem prac konkursowych jest pokazanie pozytywnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego, w szczególności ludzi młodych, w sytuacji kiedy są świadkami niebezpiecznych zachowań osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w czasie letniego wypoczynku nad wodą.


Zadaniem uczestników Konkursu w kategorii – szkoły gimnazjalne – jest wykonanie plakatu w formacie A-3, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych lub web plakatu w zapisie jpg. z wykorzystaniem technik grafiki komputerowej.


Zadaniem uczestników konkursu w kategorii – szkoły ponadgimnazjalne – jest przygotowanie maksymalnie 3 minutowej pracy w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku avi.


Prace  w  kategorii  szkół  ponadgimnazjalnych  powinny zostać zamieszczone przez autorów w jednym  z  popularnych internetowych  serwisów filmowych np. Youtube, Facebook,  Wrzuta itp. bądź innych  stronach  www.  Ponadto w  formularzu  karty  zgłoszeniowej powinien  zostać umieszczony link umożliwiający jej odtworzenie.


Konkurs pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!” organizowany jest przez Zarząd Województwa Lubuskiego, przy partnerskiej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Regionalnym Centrum Animacji Kultury oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Lubuskiego.


Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.lubuskie.pl do 12 maja 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).


Prace należy przesłać lub dostarczyć do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. Na kopercie musi być dopisek „Praca na konkurs  Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”


Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2017 roku.


Autorzy najlepszych prac w kategorii szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

W załączeniu przekazujemy regulamin, formularz zgłoszeniowy, zgodę przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej.

Załączniki:

Zgoda opiekuna

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin