22 maja 2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubuskiego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915):

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą być uczniowie szkół kształcących w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

  • otrzymać promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
  • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzony odpowiednio przez radę szkoły albo radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.

Uwaga:

W latach szkolnych 2019/2020–2023/2024, możliwe jest przyznanie stypendium Prezesa rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, odrębnie dla ucznia będącego absolwentem dotychczasowego gimnazjum oraz będącego absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

UWAGA! W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata Informacja jest konieczna także w przypadku szkół, w stosunku do których nie wykazano uczniów.

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Lubuski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Kuratorium Oświaty
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski.

Proszę pamiętać o wypełnieniu formularzy wyłącznie pismem komputerowym.

W sprawach wymagających wyjaśnień proszę kontaktować się z Panią Elżbietą Lipowską, tel. (95) 7 25 50 34, e-mail: e.lipowska@ko-gorzow.edu.pl

 

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

Załączniki