27 sierpnia 2021

Stanowisko MEiN w sprawie tworzenia oddziałów szkoły specjalnej i oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości zorganizowania oddziału szkoły specjalnej i oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej wspólnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności stanowi niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uprzejmie informuję, iż przepisy prawa oświatowego dopuszczają takie rozwiązanie. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502) umożliwiają organizację pracy szkół, w tym również specjalnych, zgodną z potrzebami uczniów, przy uwzględnieniu warunków demograficznych lub geograficznych środowiska, w którym te szkoły działają. Liczba uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności w oddziałach specjalnych została określona z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania wynikającej z rodzaju niepełnosprawności, w tym intelektualnej. O łączeniu uczniów niepełnosprawnych w oddziałach specjalnych decyduje również rodzaj realizowanej przez nich podstawy programowej kształcenia ogólnego – uczniowie, o których mowa powyżej, realizują odrębne podstawy programowe kształcenia ogólnego określone w załącznikach nr 3 i 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn. zm.). W związku z tym, przepisy § 6 ust. 6 pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli umożliwiają utworzenie oddziału, w którym będą się uczyć razem: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wówczas liczba uczniów będzie wynosiła nie więcej niż 8.