26 lutego 2024

Rekrutacja w ramach bezpłatnych szkoleń dla pracowników służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Instytut ADN spółka z o. o. sp. k. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracowników służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinie.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości realizuje „Usługę przeprowadzenia 96 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych wraz z usługą cateringową, dla 1920 osób” w odniesieniu do szkoleń realizowanych w trybie stacjonarnym w ramach programu „Sprawiedliwość” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Jednym z zasadniczych założeń projektu jest dostarczenie i utrwalenie wiedzy w zakresie profilaktyki zapobiegania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz pracy z ww. osobami doznającymi przemocy w rodzinie w kontekście podniesienia kompetencji pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych.

Szkolenia skierowane są dla przedstawicieli:

  • Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • Organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.);
  • Ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.);
  • Oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.);
  • Gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • Instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
  • Innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz z osobami stosującymi przemoc.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Czas trwania sesji szkoleniowej to jeden dzień, łącznie 8 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 min.).

Zajęcia będą odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:45.

Lokalizacja szkoleń: miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Informujemy, iż organizator nie ma obowiązku pokrywania kosztów noclegu oraz dojazdu do lokalizacji, w których odbywać się będą szkolenia.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, organizator prosi o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Jeżeli przycisk nie działa, proszę skopiować link w okno przeglądarki: http://rozwojkompetencji.com.pl/client/participants/new

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących spraw organizacyjnych do Państwa dyspozycji pozostają opiekunowie projektu ze strony Wykonawcy – Instytut ADN sp. z o. o. sp. k., tel.: 504 749 258, 504 749 267, e-mail: stopprzemocy@rozwojkompetencji.com.pl