14 kwietnia 2017

Publikacja ofert pracy dla nauczycieli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa lubuskiego

 

Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli.

Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje dyrektora szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego,
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela,
  • nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 226 ust. 2, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły wyłącznie poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Za treść opublikowanych ofert pracy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły lub placówki, który dokonał zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. nie pośredniczy w zatrudnieniu nauczycieli – udostępnia jedynie bazę ogłoszeń na swojej stronie internetowej.