11 czerwca 2018

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” – składanie wniosków

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do składania wniosków na udzielenie wsparcia finansowego w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość”.

Wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa może być udzielone, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910), ustanowionego uchwałą nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, dotychczasowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego gimnazjum oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole w formie:

  • wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości przygotowanej przez uczniów oraz
  • wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej.

Dodatkowo mogą być realizowane inne działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe wieczornice lub imprezy sportowe.

Wszystkie działania mogą być realizowane w terminie do 30 listopada 2018 r.

Wysokość wsparcia finansowego:

  • dla organu prowadzącego szkołę wynosi od 3 000 zł do 50 000 zł,
  • dla szkoły wynosi od 3 000 zł do 10 000 zł.

Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów zadania realizowanego przez szkołę.

Terminy składania wniosków:

  1. Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania, w terminie do 11 czerwca 2018 r.;
  1. Organ prowadzący szkołę, na podstawie rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden wniosek (wzór w załączeniu) o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w tych szkołach i występuje z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego.

UWAGA!!!

Wniosek należy przesłać lub złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim
, adres: ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem na kopercie: Wniosek – projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. (decyduje data złożenia wniosku w kancelarii kuratorium, nie stempla pocztowego).

Złożona w kancelarii kuratorium lub przesłana listownie dokumentacja powinna zawierać:

  1. Oryginał wniosku organu prowadzącego.
  2. Oryginały lub kopie wniosków dyrektorów szkół (w przypadku kserokopii należy potwierdzić każdą stronę dokumentu „za zgodność  z oryginałem”).
  3. Dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

Zadaniami związanymi z realizacją konkursu zajmuje się Aleksandra Klimczak – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, tel. 95 725 50 34

Rozporządzenie

 

Załączniki

kryeteria oceny wnioskow
Data: 2018-06-11, rozmiar: 363 KB
harmonogram
Data: 2018-06-11, rozmiar: 288 KB
wniosek organu prowadzacego szkołę
Data: 2018-06-11, rozmiar: 64 KB