5 października 2021

Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Program Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” przewidziany do realizacji w latach 2018 -2022, w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowany według założeń oraz  zgodnie z harmonogramem podanym w zmodyfikowanej  wersji programu na rok szkolny 2021/2022.

Program realizowany jest w ramach wspomagającej funkcji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami oświatowymi województwa lubuskiego. Głównym uczestnikiem i beneficjentem programu są szkoły podstawowe naszego województwa, w których nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.

Udział szkół w programie określają zmodyfikowane w ubiegłym roku założenia, według których:

  1. Szkoła podstawowa, która na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 uzyskała wyniki egzaminu plasujące ją w staninach od 4-6 (lub wyższych) uczestniczy w programie, planując działania wg Planu działań szkoły na rok szkolny 2021/2022. Szkoła planuje i realizuje działania pod nadzorem dyrektora szkoły, uwzględniając Harmonogram i Terminy dla szkół, opisane w programie LKO na rok szkolny 2021/2022;
  2. Szkoła podstawowa, która na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 uzyskała choćby
    z jednego przedmiotu egzaminacyjnego wynik plasujący ją w staninie niskim (1-3) jest zobowiązana do zaplanowania działań szkoły, w tym działań naprawczych
    wg Planu szkolnych działań naprawczych na rok szkolny 2021/2022. Szkoła planuje i realizuje działania we współpracy z wizytatorem rejonowym, uwzględniając Harmonogram i Terminy dla szkół opisane w programie LKO na rok szkolny 2021/2022;
  3. Szkoły podstawowe specjalne uczestniczą w programie wg zasady opisanej w pkt 1.

 

Zapraszamy Dyrektorów do konsultacji z wizytatorami rejonowymi oraz do korzystania z oferty placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, dostosowanej do celów programu LKO, którą zaprezentujemy w następnym komunikacie.

Dostrzegając potencjał szkół podstawowych naszego województwa oraz wierząc w możliwości uzyskiwania coraz lepszych osiągnięć przez ich uczniów – zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do wysiłku na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym efektów kształcenia, pomimo utrudnień i problemów związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa przekazuje gratulacje wszystkim tym szkołom, które na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolny 2020/2021 uzyskały wysokie wyniki, poprawiły swój wynik w porównaniu z poprzednim rokiem, a szczególnie tym, które poprawiły wyniki niskie i „wyszły” z  tzw. grupy szkół z niskimi staninami.

Załączniki

Program_LKO_2021_2022
Data: 2021-10-05, rozmiar: 573 KB
Wzór Planu działań szkoły na dany rok szkolny
Data: 2021-10-05, rozmiar: 15 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa