5 października 2021

Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Program Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” przewidziany do realizacji w latach 2018 -2022, w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowany według założeń oraz  zgodnie z harmonogramem podanym w zmodyfikowanej  wersji programu na rok szkolny 2021/2022.

Program realizowany jest w ramach wspomagającej funkcji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami oświatowymi województwa lubuskiego. Głównym uczestnikiem i beneficjentem programu są szkoły podstawowe naszego województwa, w których nauka kończy się egzaminem ósmoklasisty.

Udział szkół w programie określają zmodyfikowane w ubiegłym roku założenia, według których:

  1. Szkoła podstawowa, która na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 uzyskała wyniki egzaminu plasujące ją w staninach od 4-6 (lub wyższych) uczestniczy w programie, planując działania wg Planu działań szkoły na rok szkolny 2021/2022. Szkoła planuje i realizuje działania pod nadzorem dyrektora szkoły, uwzględniając Harmonogram i Terminy dla szkół, opisane w programie LKO na rok szkolny 2021/2022;
  2. Szkoła podstawowa, która na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021 uzyskała choćby
    z jednego przedmiotu egzaminacyjnego wynik plasujący ją w staninie niskim (1-3) jest zobowiązana do zaplanowania działań szkoły, w tym działań naprawczych
    wg Planu szkolnych działań naprawczych na rok szkolny 2021/2022. Szkoła planuje i realizuje działania we współpracy z wizytatorem rejonowym, uwzględniając Harmonogram i Terminy dla szkół opisane w programie LKO na rok szkolny 2021/2022;
  3. Szkoły podstawowe specjalne uczestniczą w programie wg zasady opisanej w pkt 1.

 

Zapraszamy Dyrektorów do konsultacji z wizytatorami rejonowymi oraz do korzystania z oferty placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, dostosowanej do celów programu LKO, którą zaprezentujemy w następnym komunikacie.

Dostrzegając potencjał szkół podstawowych naszego województwa oraz wierząc w możliwości uzyskiwania coraz lepszych osiągnięć przez ich uczniów – zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do wysiłku na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym efektów kształcenia, pomimo utrudnień i problemów związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa przekazuje gratulacje wszystkim tym szkołom, które na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolny 2020/2021 uzyskały wysokie wyniki, poprawiły swój wynik w porównaniu z poprzednim rokiem, a szczególnie tym, które poprawiły wyniki niskie i „wyszły” z  tzw. grupy szkół z niskimi staninami.

Załączniki

Program_LKO_2021_2022
Data: 2021-10-05, rozmiar: 573 KB
Wzór Planu działań szkoły na dany rok szkolny
Data: 2021-10-05, rozmiar: 15 KB