11 marca 2024

Program grantowy „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat. Edycja 2024”.

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra), kościoły i związki wyznaniowe. Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Działania będzie można realizować od dnia ogłoszenia wyników naboru przez Dyrektora (15 kwietnia 2024 r.) do 16 listopada 2024 r. Wnioski można składać online poprzez system witkac.pl do 18 marca 2024 do godz. 23.59.

Regulamin i dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o programie grantowym znaleźć można na stronie organizatora Polonika.