5 grudnia 2022

Po konferencji „Przygotowanie do realizacji zadania poprawy efektywności kształcenia w szkołach podstawowych województwa lubuskiego”

Zgodnie z harmonogramem Programu działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego – rok szkolny 2022/2023 w dniu 29 listopada br. odbyła się w formie on-line konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Konferencja Przygotowanie do realizacji zadania poprawy efektywności kształcenia w szkołach podstawowych województwa lubuskiego przebiegała zgodnie z ustalonym wcześniej programem. Zagadnienia prezentowane przez zaproszonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty prelegentów w całości wpisywały się w założone cele konferencji tj., podnoszenie efektów kształcenia w szkołach podstawowych województwa lubuskiego mierzonych wynikiem egzaminu zewnętrznego ósmoklasisty; współpraca z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli w województwie lubuskim w zakresie planowania i realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w planowaniu i sprawowaniu wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w celu wspierania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Pan Grzegorz Tomczak Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przekazał informacje o założeniach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty. W pierwszej części konferencji pani Małgorzata Pastusiak, pani Małgorzata Lembicz oraz pan Przemysław Mróz – przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – przeprowadzili analizę wyników egzaminu ósmoklasisty pod kątem wskazania najczęściej pojawiających się błędów oraz wskazali rekomendacje do dalszej pracy szkół.

W drugiej części pani Lucyna Kusiak – nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – wskazała w jaki sposób wnioski i rekomendacje po analizie wyników egzaminu ósmoklasisty mogą posłużyć jako podstawa do budowania programu poprawy efektywności kształcenia.

Przekazane uczestnikom podczas konferencji treści powinny przyczynić się do wypracowania przez szkoły podstawowe, przy wsparciu ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz w konsultacji z pracownikami nadzoru pedagogicznego, programów poprawy efektywności kształcenia.

Załączniki

Prezentacja OKE
Data: 2022-12-05, rozmiar: 5 MB
Prezentacja ODN
Data: 2022-12-05, rozmiar: 773 KB